Tsukuba Kenshu Center
@@@Welcome to the homepage of the TsukubaKenshuCenter@@
This Center is a convenient institution where
everyone can stay and study at any time.


OutlineGuidanceMap
Charge and Reservation
Information
The room availability calender