Tsukuba Kenshu Center
@@@Welcome to the homepage of the TsukubaKenshuCenter@@
This Center is a convenient institution where
everyone can stay and study at any time.
And it is the largest and least expensive one
in Tsukuba City.


OutlineGuidanceMap
Charge and Reservation
Information
The room availability calender
Safety information